NEN staat voor Nederlands Normalisatie Instituut. Dit instituut stelt normen op voor kwaliteit en veiligheid in het bedrijfsleven. Daarbij houdt het instituut rekening met de Nederlandse situatie. Meestal worden de NEN-normen opgesteld in nauwe samenwerking met overheid, bedrijfsleven en opleidingsinstituten.

NEN-normen zijn geen wetten, maar ze zijn wel gebaseerd op Nederlandse en Europese wetgeving. In de praktijk gebruiken organisaties als de Arbeidsinspectie en de brandweer de NEN-normen als richtlijnen.
Rijksoverheid is wet, dus BHV verplicht.

Wie voldoet aan de NEN-normen, mag erop vertrouwen dat hij ook voldoet aan de wettelijke regels. Dat geeft de zekerheid van kwaliteit en bedrijfsveiligheid.

Wat is BHV?

Werkgevers zijn verplicht, te zorgen voor de veiligheid van hun werknemers en bezoekers. In ieder bedrijf kunnen zich immers calamiteiten voordoen. Bedrijven moeten daar goed op voorbereid zijn. Een calamiteit moet zo goed mogelijk bestreden worden; en de gevolgen moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Het gaat primair om gevolgen voor de gezondheid van werknemers en bezoekers. Maar ook de risico’s voor materialen moeten zoveel mogelijk worden beperkt.

De hulp die het getroffen bedrijf zelf geeft na calamiteiten, noemen we bedrijfshulpverlening (BHV). Een volledige BHV-organisatie omvat het opstellen van een BHV-plan, de aanschaf van BHV-materialen en het opleiden van BHV-ers.

BHV-ers kunnen bijvoorbeeld EHBO verlenen. Maar ze moeten ook kunnen optreden bij een beginnende brand, een gaslek, een instorting. En zo nodig moeten ze een ontruiming kunnen leiden, om personeel en bezoekers in veiligheid te brengen.

De NEN 4000: alles dat u moet weten over BHV wetgeving

In de norm NEN 4000 staat beschreven, waaraan uw BHV-organisatie moet voldoen. Er staan normen in voor het aantal BHV-ers; de te volgen BHV-opleidingen; het bedrijfsbeleid; communicatie en alarmering. De NEN 4000 heeft als bijlage een zeer bruikbare checklist voor bedrijven.

De BHV-organisatie moet afgestemd zijn op de bedrijfsrisico’s, die u optekent in uw Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

BHV, uw eigen verantwoordelijkheid

Sinds enkele jaren gaat de overheid ervan uit, dat BHV een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers. Minder dan voorheen wordt gewerkt met vaste en gedetailleerde regels. Op grond van de RI&E moet een bedrijf komen tot een BHV-plan.

Omdat minder gedetailleerd is vastgelegd en meer wordt overgelaten aan de verantwoordelijkheid van het bedrijf, hebben werkgevers vaak de indruk dat er nu dus ‘minder moet’. Als gevolg daarvan is er de neiging, minder te investeren in de BHV. Een ernstige misvatting. Juist omdat de verantwoordelijkheid verschuift van de overheid naar bedrijven, moeten deze laatste meer investeren. Als er iets misgaat, kan niemand zich nog verschuilen achter regels die vanuit de overheid zijn gegeven. De eindverantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid ligt bij de werkgever. Deze moet zich daarover altijd kunnen verantwoorden.

De BHV-plannen, BHV-materialen en BHV-trainingen van Asphalia stemmen altijd overeen met de NEN 4000.

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen
Powered by